سرلوله تالیا

سرلوله تالیا

سر لوله تالیا در دو مدل تک شعله و دو شعله موجود است که هر کدام با حباب کوچک و حباب بزرگ تولید میشود و عرضه میگردد. این محصول بیشتر در فضای سبز، باغ‍ها و فضاهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.

 

سرلوله تک شعله حباب کوچک                                     سرلوله تک شعله حباب بزرگ

طول: ۲۰۰mm                                                       طول: ۲۹۰mm

عرض: ۲۰۰mm                                                    عرض: ۲۹۰mm

ارفاع: ۲۸۰mm                                                      ارتفاع: ۳۹۰mm

 

سرلوله دو شعله حباب کوچک                                       سرلوله دو شعله حباب بزرگ

طول: ۵۲۰mm                                                       طول: ۶۸۰mm

عرض: ۲۰۰mm                                                    عرض: ۲۹۰mm

ارتفاع: ۳۰۰mm                                                     ارتفاع: ۵۰۰mm

  • تاریخ:

    فروردین ۱۶, ۱۳۹۸